ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ဆက္သြယ္ပါ။

Hello Health Group ကို စိတ္၀င္တစားရွိျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ဆက္သြယ္လိုပါက ေအာက္ပါေဖာ္ျပထားသည့္ အီးေမးလ္လိပ္စာမ်ားကို အသံုးျပဳဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။

အေထြေထြ

[email protected]

ေၾကာ္ျငာကိစၥမ်ား

[email protected]

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္း ကိစၥရပ္မ်ား

[email protected]

မီဒီယာမွ သိရွိလိုသည္မ်ား

[email protected]