ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း

Hello Health Group သည် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများအား ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှု တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာရေးအတွက် အာရုံစိုက်လုပ်ကိုင်နေသည့်ဦးဆောင် ဆေးနည်းပညာ ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ Hello Health Group ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဗဟုသုတမျှဝေခြင်း၊ ယုံကြည်ရသည့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အချက်အလက်များကို လူထုသို့ရောက်ရှိစေရေးနှင့် ပိုမို ကျန်းမာပျော်ရွှင်သော ဘဝတည်ဆောက်နိုင်ရေးတို့ကို ပြုလုပ်ရာတွင် ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုနိုင်ရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ အင်တာနက်အခြေခံလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရာတွင် အတွေ့အကြုံများစွာရှိသူများ၊ ဈေးကွက်ချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ကျွမ်းကျင်သူများတို့နှင့် ၂၀၁၅ခုနှစ်တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဈေးကွက်ကို ဦးဆောင်နိုင်မှုမှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ လက်ရှိအခြေအနေဖြစ်ပြီး ထိုအတိုင်းဆက်လက်ဖြစ်နိုင်ရေးအတွက်လည်း ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။

Hello Health Group သည် အင်တာနက်ပေါ်တွင် ကျန်းမာရေးအချက်အလက်များနှင့် အာမခံချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကို တည်ဆောက်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသည့်သတင်းအချက်အလက်များ၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများကို ထောက်ပံ့ကူညီမှုများနှင့် မှီငြမ်းကိုးကားစရာ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သင့်ထံသို့ ယူဆောင်လာပေးမည့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ ကိုယ်ပိုင်ရေးသားချက်များ၊ အချိန်နှင့်တပြေးညီကျန်းမာရေး သတင်းအချက်အလက်များနှင့် နာမည်ကြီးပညာရှင်များ၏ ရေးသားမှုများကို ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အချက်အလက်များမှာ စာနယ်ဇင်းပညာနှင့် သတင်းအချက်အလက်ဖန်တီးခြင်း၊ လူထုအတွက်အကျိုးပြုအကြောင်းအရာများ၊ ပညာရှင်မှတ်ချက်များ၊ ဆေးပညာခြုံငုံသုံးသပ်ချက်များအစရှိသည့် သင်ရှာနေသမျှအရာအားလုံးကို ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

Hello Health Group မှ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆေးပညာအယ်ဒီတာအဖွဲ့သည် သူတို့၏ဘဝသက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးကို အကူအညီလိုအပ်နေသည့် လူများအား ဆေးပညာနှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အကူအညီများပေးခြင်းဖြင့် ကုန်ဆုံးခဲ့ကြသူများဖြစ်သည်။ Hello Health Group သည် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအချက်အလက်များပေးရေးနှင့် အယ်ဒီတာလုပ်ငန်းစဉ်၏ ဂုဏ်သိက္ခါကြီးမားမှုတို့ကို အစဉ်ထိန်းသိမ်းသွားရန်အတွက် သံဓိဌာန်ချဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်၍ အလေးအနက်ထားသည့်နည်းတူ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအချက်အလက်များသည် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ၊ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ ဖတ်ရှုချင်စဖွယ် အမြဲဖြစ်နေသင့်သည်ဆိုသည့်အချက်ကိုလည်း သိရှိနားလည်ပါသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကို အစဉ်အမြဲတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးအောင် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါသည်။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့် ကြုံကြိုက်ရာတွင် သင့်ဘဝကို ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန်နှင့် သင်နှင့်သင်မိသားစုရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် ပိုမိုပြည့်စုံသည့်အချက်အလက်များ၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို တင်ဆက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့သည်: 30 May 2017