ကၽြႏု္ပ္တို႔အေၾကာင္း

Hello Health Group သည္ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအား ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈ တိုးတက္ဖြံ႔ျဖိဳးလာေရးအတြက္ အာရံုစိုက္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ဦးေဆာင္ ေဆးနည္းပညာ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည္။ Hello Health Group ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဗဟုသုတမွ်ေ၀ျခင္း၊ ယံုၾကည္ရသည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အခ်က္အလက္မ်ားကို လူထုသို႔ေရာက္ရွိေစေရးႏွင့္ ပိုမို က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေသာ ဘ၀တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးတို႔ကို ျပဳလုပ္ရာတြင္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ အင္တာနက္အေျခခံလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားစြာရွိသူမ်ား၊ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားတို႔ႏွင့္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေစ်းကြက္ကို ဦးေဆာင္ႏုိုင္မႈမွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ လက္ရွိအေျခအေနျဖစ္ျပီး ထိုအတုိင္းဆက္လက္ျဖစ္ႏုိင္ေရးအတြက္လည္း ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

Hello Health Group သည္ အင္တာနက္ေပၚတြင္ က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အာမခံခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ရန္အတြက္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ားႏွင့္ မွီျငမ္းကိုးကားစရာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို သင့္ထံသုိ႔ ယူေဆာင္လာေပးမည့္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံမွ ကိုယ္ပိုင္ေရးသားခ်က္မ်ား၊ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီက်န္းမာေရး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ နာမည္ၾကီးပညာရွင္မ်ား၏ ေရးသားမႈမ်ားကို ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ စာနယ္ဇင္းပညာႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ဖန္တီးျခင္း၊ လူထုအတြက္အက်ိဳးျပဳအေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ပညာရွင္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ေဆးပညာျခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္မ်ားအစရွိသည့္ သင္ရွာေနသမွ်အရာအားလံုးကို ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

Hello Health Group မွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေဆးပညာအယ္ဒီတာအဖြဲ႔သည္ သူတို႔၏ဘ၀သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးကို အကူအညီလိုအပ္ေနသည့္ လူမ်ားအား ေဆးပညာႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အကူအညီမ်ားေပးျခင္းျဖင့္ ကုန္ဆံုးခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ Hello Health Group သည္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအခ်က္အလက္မ်ားေပးေရးႏွင့္ အယ္ဒီတာလုပ္ငန္းစဥ္၏ ဂုဏ္သိကၡာၾကီးမားမႈတုိ႔ကို အစဥ္ထိန္းသိမ္းသြားရန္အတြက္ သံဓိဌာန္ခ်ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈအေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ အေလးအနက္ထားသည့္နည္းတူ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအခ်က္အလက္မ်ားသည္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ၊ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာ ဖတ္ရႈခ်င္စဖြယ္ အျမဲျဖစ္ေနသင့္သည္ဆိုသည့္အခ်က္ကိုလည္း သိရွိနားလည္ပါသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ကို အစဥ္အျမဲတိုးတက္ဖြံ႔ျဖိဳးေအာင္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိပါသည္။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ၾကံဳၾကိဳက္ရာတြင္ သင့္ဘ၀ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ႏွင့္ သင္ႏွင့္သင္မိသားစုရဲ႕ က်န္းမာေရးအတြက္ ပိုမိုျပည့္စံုသည့္အခ်က္အလက္မ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို တင္ဆက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္ဆုံးျပင္ဆင္ခဲ့သည္: 30 May 2017